Nhà cung cấp tiêu biểu

Công ty TNHH Thực phẩm & TMDV Lê Gia

Địa chỉ: Hoằng Phụ - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Hợp tác xã rau an toàn Hoằng Hợp

Địa chỉ: Thôn 5- Hoằng Hợp

Đông Trùng Hạ Thảo Minh Trường

Địa chỉ: Hoằng Hải - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Làng nghề mây tre đan Hoằng Thịnh

Địa chỉ: Hoằng Thịnh

Nông sản rau Việt Gap Hoằng Hóa

Địa chỉ: Hoằng Giang